Terms of sale

Van kracht op 18-08-2020

ARTIKEL 1 - Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden (bekend als"AV") zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die door de verkoper worden gesloten aan niet-professionele kopers ("de klanten of de klant") die de te koop aangeboden producten wensen te verwerven ("De Producten") door de Verkoper op de site www.aurora-computers.comDe producten die op de site te koop worden aangeboden, zijn als volgt:computers en componenten De belangrijkste kenmerken van de producten en in het bijzonder de specificaties, illustraties en indicaties van afmetingen of capaciteit van de producten worden gepresenteerd op de site www.aurora-computers.com die de klant moet lezen alvorens te bestellenDe keuze en de aankoop van een product zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de klantProductaanbiedingen zijn onderhevig aan de limiet van beschikbare voorraden, zoals gespecificeerd bij het plaatsen van de bestellingDeze algemene voorwaarden zijn op elk moment toegankelijk op de site www.aurora-computers.com en hebben voorrang op elk ander documentDe klant verklaart deze AV gelezen te hebben en aanvaard te hebben door het vakje aan te vinken dat voor dit doel voorzien is, alvorens de online bestelprocedure op de site www.aurora-computers.com te implementeren.Tenzij het tegendeel is bewezen, vormen de gegevens die zijn geregistreerd in het computersysteem van de verkoper het bewijs van alle transacties die met de klant zijn afgesloten.

De contactgegevens van de verkoper zijn als volgt:

Suman IT Consulting, SARL

Aandelenkapitaal van 10.000 euro

Geregistreerd bij de RCS van Parijs, onder nummer 887671626

15 Rue des Halles, 75001, Parijs

mail:contact@sumanitconsulting.com

telefoon:0698808768

Intracommunautair btw-nummer FR73887671626

De producten die op de site www.aurora-computers.com worden gepresenteerd, worden te koop aangeboden voor de volgende gebieden:Europese Unie, Verenigd Koninkrijk en ZwitserlandIn het geval van een bestelling naar een ander land dan het vasteland van Frankrijk, is de Klant de importeur van het/de betrokken Product (en).

Voor alle producten die buiten de Europese Unie en de Franse overzeese departementen en territoria worden verzonden, wordt de prijs automatisch exclusief btw op de factuur berekendEr kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijnZe worden in rekening gebracht bij en vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.

ARTIKEL 2 - Prijs

De producten worden geleverd tegen de geldende prijzen die op de site www.aurora-computers.com verschijnen, wanneer de bestelling wordt geregistreerd door de verkoperDe prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTWDe prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de verkoper op de site www.aurora-computers.com zouden worden toegekendDeze prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens hun geldigheidsduur, maar de verkoper behoudt zich het recht voor om, buiten de geldigheidsperiode, de prijzen op elk moment te wijzigen.

De prijzen zijn exclusief de kosten van verwerking, verzending, transport en levering, die bovendien gefactureerd worden onder de voorwaarden aangegeven op de site en berekend voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling.

De betaling die van de Klant wordt gevraagd, komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kostenEen factuur wordt opgesteld door de verkoper en overhandigd aan de klant bij levering van de bestelde producten.

ARTIKEL 3 - Bestellingen

Het is aan de klant om op de site www.aurora-computers.com de producten te selecteren die hij wil bestellen, volgens de volgende methoden:De klant kiest een product dat hij in zijn winkelmandje stopt, een product dat hij kan verwijderen of wijzigen alvorens zijn bestelling te bevestigen en deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaardenIn zal dan zijn contactgegevens invoeren of verbinding maken met zijn ruimte en de bezorgmethode kiezenNa validatie van de informatie, wordt de bestelling als definitief beschouwd en moet de klant worden betaald volgens de opgegeven voorwaarden.

Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt.

De verkoop wordt pas als geldig beschouwd na volledige betaling van de prijsHet is de verantwoordelijkheid van de klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te meldenElke bestelling die op de site www.aurora-computers.com wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract dat op afstand tussen de Klant en de Verkoper wordt gesloten.

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie er een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling, te annuleren of te weigeren.

De klant kan de voortgang van zijn bestelling volgen op de siteElke annulering van de bestelling door de klant na acceptatie door de verkoper is alleen mogelijk binnen de dagen vóór verzending na acceptatie van de bestelling door de verkoper en zolang de levering niet heeft plaatsgevonden (ongeacht de bepalingen met betrekking tot het al dan niet toepassen van het wettelijke herroepingsrecht).

ARTIKEL 4 - Betalingsvoorwaarden

De prijs wordt betaald via beveiligde betaling, volgens de volgende voorwaarden:betaling met creditcard of PayPal of Apple PayDe prijs is contant betaalbaar door de Klant, volledig op de dag dat de bestelling wordt geplaatstDe Klant mag echter, wanneer deze mogelijkheid wordt aangegeven op de site www.aurora-computers.com, betalen volgens de volgende voorwaarden en volgens schema:drie gelijke maandelijkse termijnenIn dit geval, in geval van laattijdige betaling en betaling van de door de Klant verschuldigde bedragen buiten de hierboven vermelde termijnen, en na de betalingsdatum vermeld op de factuur gericht aan deze laatste, boetes voor te late betaling berekend tegen het wettelijke tarief dat van toepassing is op het bedrag inclusief de aankoopprijs die op de genoemde factuur vermeld staat, automatisch en automatisch van de Verkoper worden verkregen, zonder enige formaliteit of voorafgaande kennisgevingTe late betaling heeft tot gevolg dat alle door de Klant verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar zijn, onverminderd enige andere actie die de Verkoper in dit verband zou kunnen instellen tegen de Klant.

Bovendien behoudt de verkoper zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden, de levering van lopende bestellingen door de klant op te schorten of te annuleren.

De betalingsgegevens worden versleuteld uitgewisseld met behulp van het protocol dat is gedefinieerd door de erkende betalingsdienstaanbieder voor banktransacties die worden uitgevoerd op de site www.aurora-computers.comBetalingen door de klant worden pas als definitief beschouwd na daadwerkelijke ontvangst door de verkoper van de verschuldigde bedragen.

De verkoper is niet verplicht de door de klant bestelde producten te leveren als deze hem niet de volledige prijs betaalt onder de hierboven aangegeven voorwaarden.

ARTIKEL 5 - Leveringen

De door de klant bestelde producten worden geleverd in het hoofdstedelijk Frankrijk of in de volgende zone (s):Europese Unie, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

De levering vindt plaats binnen maximaal een week op het adres dat door de klant is opgegeven bij het bestellen op de site.

De levering omvat de overdracht aan de Klant van fysiek bezit of controle over het ProductBehalve in bijzondere gevallen of onbeschikbaarheid van één of meerdere Producten, worden de bestelde Producten in één keer geleverdDe verkoper verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de door de klant bestelde producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leverenIndien de bestelde Producten niet binnen twee weken na de indicatieve leveringsdatum zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht of schuld van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden geannuleerd binnen de voorwaarden voorzien in de artikelen L 216-2, L 216-3 en L241-4 van de consumentencodeDe door de Klant betaalde bedragen worden dan uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van beëindiging van het contract aan hem terugbetaald, met uitsluiting van enige schadevergoeding of inhouding.

De levering gebeurt door een onafhankelijke transporteur, op het adres dat door de klant wordt opgegeven bij de bestelling en waartoe de transporteur gemakkelijk toegang heeftWanneer de Klant verantwoordelijk is voor het inschakelen van een vervoerder die hij zelf kiest, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden zodra de door de Verkoper bestelde Producten zijn overhandigd aan de vervoerder die ze zonder voorbehoud heeft aanvaard.De klant erkent daarom dat het de verantwoordelijkheid van de vervoerder is om de levering uit te voeren en kan geen beroep doen op de garantie tegen de verkoper in geval van niet-levering van de vervoerde goederen.

In geval van een specifiek verzoek van de Klant betreffende de voorwaarden van verpakking of transport van de bestelde producten, naar behoren schriftelijk aanvaard door de Verkoper, zullen de gerelateerde kosten het voorwerp uitmaken van een specifieke bijkomende facturering, op basis van een eerder aanvaarde schatting.schriftelijk door de opdrachtgever.

De Klant is verplicht de staat van de geleverde producten te controlerenHij heeft een periode van gedurende de garantieperiode vanaf levering om klachten per e-mail te formuleren, vergezeld van alle ondersteunende documenten (met name foto's)Na deze periode en bij niet-naleving van deze formaliteiten, worden de Producten geacht te voldoen en vrij van zichtbare gebreken en kan geen enkele klacht geldig worden aanvaard door de Verkoper.

De Verkoper zal de geleverde Producten waarvan de conformiteitsgebreken of zichtbare of verborgen gebreken naar behoren zijn bewezen door de Klant vergoeden of vervangen zo spoedig mogelijk en op zijn kosten, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L 217-4 en volgende van de Consumentencode en die voorzien in deze AV.

De overdracht van de risico's van verlies en schade die daarmee verband houdt, vindt pas plaats wanneer de Klant de Producten fysiek in bezit neemtDe Producten reizen daarom op risico en risico van de Verkoper, behalve wanneer de Klant zelf de vervoerder heeft gekozenAls zodanig worden de risico's overgedragen wanneer de goederen worden overgedragen aan de vervoerder.

ARTIKEL 6 - Overdracht van eigendom

De eigendomsoverdracht van de Producten van de Verkoper naar de Klant zal pas plaatsvinden na volledige betaling van de prijs door deze laatste, ongeacht de datum van levering van die Producten.

ARTIKEL 7 - Herroepingsrecht

Volgens de voorwaarden van artikel L221-18 van de consumentenwet:"De consument heeft een termijn van veertien dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen van een contract dat op afstand is gesloten, na telefonisch of off-site werven, zonder zijn beslissing te hoeven rechtvaardigen. of andere kosten dragen dan die bedoeld in de artikelen L221-23 tot L221-25.

De termijn genoemd in het eerste lid loopt vanaf de dag:

1 ° vanaf het sluiten van het contract, voor dienstverleningscontracten en die vermeld in artikel L221-4;

2 ° Ontvangst van de goederen door de consument of een derde, niet zijnde de door hem aangewezen vervoerder, voor overeenkomsten voor de verkoop van goederenVoor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten kan de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht na het sluiten van de overeenkomst.

In het geval van een bestelling van meerdere afzonderlijk geleverde goederen of in het geval van een bestelling van een goed bestaande uit loten of meerdere onderdelen, waarvan de levering is gespreid over een bepaalde periode, begint de periode vanaf de ontvangst van de laatste goed of veel of het laatste document.

Voor overeenkomsten die voorzien in de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, begint de periode vanaf de ontvangst van het eerste goed"

Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend met behulp van het bijgevoegde herroepingsformulier en ook beschikbaar op de site of elke andere verklaring, ondubbelzinnig, waarin de wens tot herroeping wordt uitgedrukt en in het bijzonder per post gericht aan de verkoper op het postadres of e-mailadres vermeld in ARTIKEL 1 van de AV.

Retourzendingen moeten worden gedaan in hun originele staat en volledig (verpakking, accessoires, instructies ...) zodat ze in nieuwe staat kunnen worden geretourneerd, vergezeld van de aankoopfactuur.

Beschadigde, vervuilde of onvolledige Producten worden niet teruggenomen.

De retourkosten blijven voor rekening van de klant.

De omruiling (onder voorbehoud van beschikbaarheid) of terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst door de verkoper van de producten die door de klant zijn geretourneerd onder de voorwaarden die in dit artikel zijn bepaald.

ARTIKEL 8 - Verantwoordelijkheid van de verkoper - Garanties

De Producten geleverd door de Verkoper genieten van:de wettelijke garantie van conformiteit, voor defecte, beschadigde of beschadigde Producten of niet overeenstemmen met de bestelling, de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout dat de geleverde producten beïnvloedt en ze ongeschikt voor gebruik,

Bepalingen met betrekking tot wettelijke garanties Artikel L217-4 van de consumentenwet

"De verkoper is verplicht om goederen te leveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van leveringHet is ook verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van de verpakking, de montage-instructies of de installatie, wanneer dit hem door het contract is opgelegd of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd."

Artikel L217-5 van de consumentenwet

"Het goed is in overeenstemming met het contract:

1 ° Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:

- of het overeenstemt met de beschrijving gegeven door de verkoper en de kwaliteiten heeft die deze laatste aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;

- of het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in advertenties of etikettering;

2 ° Of als het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen de partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gevraagd, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en die deze heeft aanvaard"

Artikel L217-12 van de consumentenwet

“Maatregelen als gevolg van non-conformiteit vervallen twee jaar na levering van de goederen"

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek.

"De verkoper is aan de garantie gebonden voor verborgen gebreken in het verkochte artikel die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de koper het niet zou hebben verworven, of zou een lagere prijs hebben gegeven, als hij ze had gekend"

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

“De actie die het gevolg is van verlammende defecten, moet door de koper worden ingediend binnen twee jaar na de ontdekking van het defect"

Artikel L217-16 van de consumentenwet.

"Wanneer de koper bij de verkoper verzoekt, tijdens de commerciële garantie die hem wordt verleend tijdens de verwerving of reparatie van roerende goederen, om een reparatie die onder de garantie valt, wordt elke immobilisatieperiode van minstens zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die bleef lopenDeze termijn loopt vanaf het verzoek van de koper om tussenkomst of de voorziening voor herstel van het betreffende goed, indien deze voorziening volgt op het verzoek om tussenkomst."

Om zijn rechten te doen gelden, moet de klant de verkoper schriftelijk (e-mail of brief) op de hoogte stellen van de non-conformiteit van de producten of van het bestaan van verborgen gebreken door hun ontdekking.

De Verkoper vergoedt, vervangt of laat de Producten of onderdelen die onder de garantie vallen, vergoeden, vervangen of laten repareren die als niet-conform of defect worden beschouwd.

Verzendkosten worden vergoed op basis van de gefactureerde prijs en retourkosten worden vergoed op vertoon van bewijsstukken.

Terugbetalingen, vervangingen of reparaties van Producten die als niet-conform of defect worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk worden uitgevoerd en uiterlijk binnen twee weken dagen nadat de Verkoper het gebrek aan overeenstemming of het verborgen defect heeft vastgesteld.Deze terugbetaling kan gebeuren via overschrijving of cheque.

De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet worden ingeroepen in de volgende gevallen:

niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, die het aan de klant is om, in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de klant, te controleren, zoals zoals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.

De foto's en afbeeldingen op de site zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.

De garantie van de verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme of defecte producten.

Bepalingen met betrekking tot de contractuele garantie

Producten gekocht op de site www.aurora-computers.com kunnen, naast de wettelijke garanties van conformiteit en verborgen gebreken, genieten van een contractuele garantie zoals aangegeven waar van toepassing in de beschrijving van een bepaald Product, volgens de voorwaarden, volgende voorwaarden en prijzen:

Alle computers hebben een jaar garantie, evenals alle componenten.

Deze contractuele garantie dekt de volgende situaties:De garantie is van toepassing in elke situatie van gebrek aan overeenstemming of verborgen defect.

Deze garantie is uitgesloten in de volgende situaties:

De garantie is niet van toepassing in geval van schade veroorzaakt door nalatigheid, misbruik, verkeerd gebruik, ongeval, modificatie, sabotage, wijziging, foutieve installatie en/of overmacht voor commerciële toepassingen of verhuur, modificaties of reparatie door iemand anders dan Suman IT Consulting SARL

Het is van toepassing onder de volgende voorwaarden:

Om van de garantie te genieten, moet de klant de factuur voor het product aan de verkoper voorleggen.

ARTIKEL 9 - Persoonlijke gegevens

De klant wordt erop gewezen dat het verzamelen van zijn persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de verkoop van de producten door de verkoper en voor de overdracht ervan aan derden met het oog op de levering van de producten.Deze persoonlijke gegevens worden alleen verzameld voor de uitvoering van het verkoopcontract.

De Klant wordt er tevens op gewezen dat het verzamelen van zijn persoonsgegevens ook noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:

Als de klant zijn uitdrukkelijke toestemming geeft bij het aanmaken of wijzigen van zijn account, zal hij waarschijnlijk commerciële aanbiedingen ontvangen van aurora-computers.comAls hij dit niet langer wenst, kan hij op elk moment een verzoek indienen bij aurora-computers.com via zijn klantengedeelte of door te schrijven naar het bovenstaande adres of door te klikken op de link 'Uitschrijven' onderaan elk bericht van aurora -computers.com ..

9.1 Verzameling van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die op de site www.aurora-computers.com worden verzameld, zijn als volgt:

Producten bestellen:

Bij het bestellen van producten door de klant:

Namen, voornamen, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Betaling

Als onderdeel van de betaling voor de Producten die worden aangeboden op de site www.aurora-computers.com, registreert deze site financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de Klant/gebruiker.

9.2 Ontvangers van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door de verkoper en zijn medecontractanten gebruikt voor de uitvoering van het contract en om de efficiëntie van de verkoop en levering van de producten te waarborgen.De categorie (ën) medecontractant (en) is (zijn):

Vervoersaanbieders

Dienstverleners van betalingsinstellingen, host van de site en/of marketingpartners van partners

9.3 Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is de verkoper, in de zin van de wet op de gegevensbescherming en vanaf 25 mei 2018 van de verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

9.4 Beperking van de verwerking

Tenzij de Klant uitdrukkelijk akkoord gaat, worden zijn persoonsgegevens niet gebruikt voor reclame- of marketingdoeleinden.

9.5 Duur van het bewaren van gegevens

De verkoper bewaart de aldus verzamelde gegevens gedurende een periode van 5 jaar, gedurende de verjaringstermijn van de toepasselijke contractuele burgerlijke aansprakelijkheid.

9.6 Beveiliging en vertrouwelijkheid

De verkoper implementeert organisatorische, technische, softwarematige en fysieke digitale beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegangEr moet echter worden opgemerkt dat internet geen volledig beveiligde omgeving is en dat de verkoper de veiligheid van de overdracht of opslag van informatie op internet niet kan garanderen.

9.7 Implementatie van de rechten van klanten en gebruikers

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, hebben klanten en gebruikers van de site www.aurora-computers.com de volgende rechten:

Ze kunnen hun gegevens als volgt bijwerken of verwijderen:

door in te loggen op uw account en op het tabblad gegevenswijziging te klikken.

Ze kunnen hun account verwijderen door te schrijven naar het e-mailadres dat wordt vermeld in artikel 9.3"Gegevensbeheerder". Ze kunnen hun recht op toegang tot kennis van hun persoonlijke gegevens uitoefenen door te schrijven naar het adres vermeld in Artikel 9.3"Gegevensbeheerder".

Als de persoonlijke gegevens van de verkoper onjuist zijn, kan hij verzoeken om de informatie van de informatie bij te werken door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3"Gegevensbeheerder".

Ze kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3"Verwerkingsverantwoordelijke".

Ze kunnen ook verzoeken om de overdraagbaarheid van gegevens van de verkoper naar een andere dienstverlener. Ten slotte kunnen ze bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens door de verkoper. Deze rechten kunnen, zolang ze het doel van de verwerking niet in de weg staan, worden uitgeoefend door het verzenden van een verzoek per post of per e-mail naar de verantwoordelijke voor de verwerking, wiens contactgegevens hierboven zijn vermeld.

De verwerkingsverantwoordelijke moet binnen maximaal één maand een reactie gevenIn geval van weigering om het verzoek van de Klant in te willigen, moet dit laatste worden gemotiveerdDe Klant wordt erop gewezen dat hij in geval van weigering een klacht kan indienen bij de CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIJS) of een zaak kan verwijzen naar een gerechtelijke instantie.De klant kan worden uitgenodigd om een vakje aan te vinken waaronder hij ermee instemt om informatieve en reclamemails van de verkoper te ontvangenHij zal altijd de mogelijkheid hebben om zijn overeenkomst op elk moment in te trekken door contact op te nemen met de verkoper (contactgegevens hierboven) of door de afmeldlink te volgen.

ARTIKEL 10 - Intellectuele eigendom

De inhoud van de site www.aurora-computers.com is eigendom van de verkoper en zijn partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendomElke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en vormt waarschijnlijk een overtreding van namaak.

ARTIKEL 11 - Toepasselijk recht - Taal

Deze AV en de transacties die daaruit voortvloeien, worden beheerst en zijn onderworpen aan de Franse wetgevingDeze algemene voorwaarden zijn in het Frans opgesteldIn het geval dat ze zijn vertaald in een of meer vreemde talen, heeft alleen de Franse tekst voorrang in geval van betwisting.

ARTIKEL 12 - Geschillen

Neem voor elke klacht contact op met de klantenservice op het post- of e-mailadres van de verkoper dat wordt vermeld in ARTIKEL 1 van deze AV.

De Klant wordt erop gewezen dat hij in geval van een geschil in elk geval een beroep kan doen op conventionele bemiddeling, op bestaande sectorale bemiddelingsinstanties of op elke alternatieve methode voor geschillenbeslechting (bijvoorbeeld verzoening).

In dit geval is de aangewezen bemiddelaar FEVAD e-commercebemiddelaar (Federatie van e-commerce en verkoop op afstand) 60 rue la Boétie, 75008 Parijs

www.mediateurfevad.fr

E-mail:mediateurduecommerce@fevad.com.

De klant wordt er ook van op de hoogte gebracht dat hij ook gebruik kan maken van het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR):webgate.ec.europa.eu

Alle geschillen waarmee de koop- en verkooptransacties worden gesloten ingevolge deze AV en die niet het voorwerp zijn geweest van een minnelijke schikking tussen de verkoper of door bemiddeling, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in de gemeenrechtelijke voorwaarden.

BIJLAGE I

Herroepingsformulier

Datum ______________________

Dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd als de klant de bestelling op www.aurora-computers.com wil herroepen, met uitzondering van uitsluitingen of beperkingen op de uitoefening van het herroepingsrecht volgens de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden.

Ter attentie van SARL, Suman IT Consulting

15 Rue des Acacias

Hierbij meld ik de herroeping van het contract voor de onderstaande woning:

- Bestelling vanaf (datum aangeven)

- Bestelnummer:..........................................................

- Naam cliënt:..........................................................................

- Adres van de klant:......................................................................

Handtekening van de klant (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)